Hợp nhất Báo Bưu điện và VietNamNet trở thành báo đa phương tiện

Ngày 30/5, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 820/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ. Theo đó,  báo điện tử VietNamNet sẽ hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam để trở thành Báo VietNamnet.  

Báo VietNamNet là cơ quan báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội, có tên giao dịch quốc tế là VietNamNet.

Lãnh đạo báo VietNamNet gồm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổ chức bộ máy của Báo gồm: Ấn phẩm VietNamNet; ấn phẩm Bưu điện Việt Nam, duy trì báo điện tử Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet.

Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet, thực hiện chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quyết định trên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định. Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do Tổng Biên tập quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Báo VietNamNet kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet; có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet, duy trì ổn định hoạt động.

Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2018.

Mỹ Bình

Tin nổi bật