Năm 2017, mở rộng cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao 4G

(ICTPress) - Một trong những công tác trọng tâm của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia là mở rộng dịch vụ IPv6 tới người sử dụng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ban hành Ban hành Quyết định số 490/BTTTT ngày 23/3/2017 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Theo đó, những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 gồm: Kiện toàn nhân sự Ban Công tác; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6.

Theo VNNIC, cơ quan thường trực của Ban công tác, VNNIC sẽ chủ trì cùng với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, Ban công tác sẽ được kiện toàn với việc rà soát nhân sự ban và bổ sung thành phần các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ nội dung số.

Các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cơ chế chính sách được xây dựng để đẩy mạnh chính sách tạo lập thị trường về IPv6. Theo Quyết định, các đơn vị của Bộ TT&TT gồm VNNIC, Vụ CNTT, Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Vụ Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì nhiều nội dung gồm: Nghiên cứu đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; Xây dựng văn bản, chính sách để tăng cường ứng dụng IPv6 trong cơ quan Đảng và Nhà nước; Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ TT&TT; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường; Bổ sung các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, DN; Thực hiện báo cáo, đánh giá khen thưởng hàng năm cho các đơn vị, DN.

Nội dung của công tác này là nghiên cứu, bổ sung quy định, chính sách yêu cầu bắt buộc các ISP, các DN cung cấp dịch vụ 4G LTE triển khai IPv6, áp dụng trong cấp và gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ; Nghiên cứu, bổ sung quy định chính sách yêu cầu bắt buộc ứng dụng IPv6 trong khối Chính phủ bao gồm mạng lưới, dịch vụ công, ứng dụng chính phủ điện tử; Bắt buộc các Website chính của Cơ quan Đảng, Nhà nước phải hỗ trợ IPv6; Nghiên cứu, bổ sung quy định bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ CNTT thuê/mua ngoài của cơ quan Nhà nước. Nhà đầu tư, nhà thầu trong các chương trình viễn thông công ích được yêu cầu có lộ trình hỗ trợ IPv6 theo đúng Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Nội dung IPv6 sẽ được bổ sung đồng bộ trong xây dựng, triển khai các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ TT&TT, đặc biệt trong triển khai các văn bản: Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 và Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020….

Về công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, VNNIC sẽ chủ trì tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2017; Duy trì và phát triển trang tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam (www.vietnamipv6ready.vn); Tổ chức tọa đàm chuyên đề về ứng dụng IPv6 trong khối cơ quan Đảng và Nhà nước. Các DN phối hợp phải duy trì, cập nhật định kỳ hàng tháng mức độ sẵn sàng IPv6 của Việt Nam.

Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT của Bộ TT&TT; Trung tâm Thông tin, các báo ngành, Hiệp hội Internet duy trì chuyên mục về IPv6 trên Website của Bộ TT&TT; Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam. Các DN có trách nhiệm tăng cường thông tin tới khách hàng về các dịch vụ hỗ trợ IPv6 của DN. Các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn được bổ sung yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, DN.

Về phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6, VNNIC sẽ chủ trì tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia; Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với các đơn vị, DN để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6, tăng cường tỉ lệ người sử dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam; Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với các đơn vị, DN để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6, tăng cường tỉ lệ người sử dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam

Cục Bưu điện Trung ương chủ trì mở rộng phạm vi triển khai IPv6 và tăng cường lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Trong nội dung này, để mở rộng dịch vụ IPv6 tới người sử dụng, các ISP có trách nhiệm chủ trì Mở rộng cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định. Tháng 12, toàn bộ các DN lớn thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH trong Quý I năm 2017; Nhân rộng việc cung cấp IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định với tỉ lệ tăng trưởng đều hàng năm; DN vừa và nhỏ hoàn thiện công tác thử nghiệm, đi đến triển khai chính thức IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định vào cuối năm 2017.

Các DN cung cấp dịch vụ hosting IDC chủ trì cung cấp dịch vụ hosting IDC hỗ trợ song song IPv4/IPv6; Các DN được cấp giấy phép 4G chủ trì triển khai cung cấp IPv6 trong dịch vụ 4G LTE. Cụ thể, tháng 12, các DN phải triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G LTE và mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao di động 4G LTE.

Các DN, các cơ quan Đảng, Nhà nước chủ trì thực hiện kích hoạt hỗ trợ và dán nhãn IPv6 ready logo cho các Website thông tin. Các DN cung cấp dịch vụ nội dung số chủ trì kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các dịch vụ nội dung số. Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” chủ trì hỗ trợ IPv6 đối với dịch vụ đăng ký, duy trì, hosting tên miền “.vn”.

Theo Quyết định, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT; các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; Tổng giám đốc, Giám đốc các DN cung cấp dịch vụ Internet; Nhà đăng ký tên miền “.vn”, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Minh Anh

Tin nổi bật