Chiến lược VNPT 4.0 nói lên điều gì?

Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT ngày 17/8/2018 đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCL về việc đổi tên Chiến lược VNPT 3.0 thành Chiến lược VNPT 4.0. Vậy VNPT 4.0 nói lên điều gì?

Ở thời điểm năm 2016, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 chưa được đánh giá đúng về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam thì VNPT đã có chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 được gọi là Chiến lược VNPT 3.0.

Khái niệm 3.0 hàm chứa 2 ý nghĩa cốt lõi là Tầm nhìn của VNPT đến năm 2030 và cũng đồng thời là sự thay đổi, phát triển giai đoạn 3 của Tập đoàn (Giai đoạn 1 là tải 3 dây trần, Giai đoạn 2 là số hóa mạng lưới và Giai đoạn 3 là số hóa doanh nghiệp). 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian triển lãm của Tập đoàn VNPT

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nội dung của Chiến lược VNPT 3.0 cũng đã được Tập đoàn và các đối tác tư vấn phân tích, liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế số, tức là Cách mạng công nghiệp 4.0 theo 6 lĩnh vực là: Internet vạn vật (IoT), Mạng lưới tin cậy, Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu, An ninh mạng và Trí tuệ nhân tạo.

CMCN 4.0 đã có ảnh hưởng tích cực đến hầu hết các ngành nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và được coi là cơ hội phát triển rất lớn đối với Việt Nam. Thông điệp này đã được những nhà Lãnh đạo cao nhất của nước ta liên tục đề cập, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất tâm huyết và chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này.

Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã chủ động chỉ đạo trong việc định hướng xây dựng một môi trường phát triển, ứng dụng CNTT lành mạnh, gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ số và nền kinh tế số. Đây chính là một động lực lớn để Việt Nam bắt kịp sự phát triển của thế giới.

Trong điều kiện và xu hướng trên, việc VNPT quyết định đổi tên đúng lúc và theo đuổi Chiến lược VNPT 4.0 là một hướng đi đúng đắn với mục tiêu thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ số hiện đại, thực hiện số hóa toàn bộ để vai trò của Tập đoàn được khẳng định, tích cực góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số của đất nước.

Cách Tân

Tin nổi bật