Thủ thướng phê duyệt Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển công nghệ cao

(ICTPress) - Danh sách Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định phê duyệt.

Thực hiện thí nghiệm qua kính hiển vi điện tử tại phòng thí nghiệm công nghệ nano - Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Văn phòng Chính phủ là ủy viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng Chương trình là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Chương trình.

Ngày 31/12/2010, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2457/QĐ-TTg.

Mục tiêu đến năm 2015, các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, trong đó có các công nghệ bảo đảm cho việc sản xuất, cung ứng được ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao đạt trình độ quốc tế được nghiên cứu, làm chủ, phát triển; Ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 30% tổng giá trị công nghiệp...; Hình thành và phát triển ít nhất 200 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao...

Đến năm 2020, tạo ra được ít nhất 10 công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; Ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; Hình thành và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao…

HH

Tin nổi bật