Bộ TTTT là cơ quan điều phối thống nhất toàn quốc về CPĐT

Văn phòng Chính phủ (VPCP) ngày 3/4/2020 đã ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020.

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về CPĐT diễn ra ngày 12/2. Ảnh: baochinhphu.vn

Thông báo này nêu rõ năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4, năm cuối của giai đoạn 2019 - 2020 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP.

Theo thông báo, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương tập trung một số nhiệm vụ cụ thể.

Các bộ, ngành địa phương hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CPĐT

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CPĐT đặt ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4.

Thông báo nêu rõ: "CPĐT là thay đổi cách thức vận hành của Chính phủ, chính quyền các  cấp, người đứng đầu các cấp có vai trò quyết , không chỉ dẫn dắt quá trình thay đổi mà còn phải là người sử dụng đầu tiên và thường xuyên, hàng ngày các ứng dụng CPĐT".

Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu này và trực tiếp chỉ đạo triển khai, sử dụng các ứng dụng CPĐT bảo đảm hiệu quả, thiết thực giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện Cổng DVC, hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hoá TTHC để tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến liên thông trên Cổng DVC quốc gia (DVCQG) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai việc thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, đến hết tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở 4 cấp chính quyền đáp ứng về yêu cầu nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định.

Căn cứ báo cáo đã được chuẩn hoá, các bộ, ngành, địa phương, thực hiện việc số hoá báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương, và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia để từng bước quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Các bộ, cơ quan, địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm khẩn trương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đến hết năm 2020, các Bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung một cách phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về CPĐT, chính quyền điện tử kết hợp với an toàn, an ninh mạng không chỉ cho cán bộ chuyên trách về CNTT mà còn cho cán bộ, công chức, viên chức để thay đổi tư duy, nhận thức, đổi mới lề lối, phương thức làm việc trên môi trường điện tử. Bố trí ngân sách hàng năm, dành một tỷ lệ nhất định cho công tác này.

Các bộ, ngành, địa phương định kỳ báo cáo về Bộ TTTT kế hoạch, tiến độ, triển khai, về nền tảng và ứng dụng, về kiến trúc và tiêu chuẩn, về các dự án đầu tư, về kinh phí thuê dịch vụ CNTT, kinh phí cho triển khai CPĐT, chính quyền điện tử, đô thị thông minh để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ TTTT thực hiện điều phối thống nhất toàn quốc về CPĐT

Thủ tướng giao Bộ TTTT thực hiện vai trò là cơ quan điều phối thống nhất toàn quốc về CPĐT, tổng hợp chiến lược, kế hoạch, các dự án đầu tư, thuê dịch vụ CNTT, kinh phí cho CPĐT, Chính quyền điện tử của các Bộ, ngành, địa phương.

Bộ TTTT đôn đốc thực hiện, lan toả kinh nghiệm tốt, bảo đảm tránh đầu tư lãng phí. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về CPĐT các vấn đề bất cập, tồn tại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các hệ thống nền tảng dùng chung vượt ra ngoài chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành sẽ do Bộ TTTT chủ trì quản lý. Tuyệt đối không để xảy ra việc có hai cơ quan cùng điều phối về CPĐT. Các cơ quan triển khai CPĐT cho cơ quan, đơn vị mình và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ TTTT.

Bộ TTTT tập trung xây dựng chiến lược phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trình Chính phủ trong tháng 12/2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển CPĐT giai đoạn 2021 – 2023 để cụ thể hoá chiến lược này trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2021.

"Đây là lộ trình, chiến lược và định hướng về Chính phủ số hoạt động hiệu quả trên môi trường số, dựa trên phân tích dữ liệu lớn để ra quyết định, cung cấp kịp thời các dịch vụ số mới đáp ứng nhu cầu của người dân, DN", thông báo nêu rõ.

Bộ TTTT cũng khẩn trương, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành về Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số và Nghị định về định danh và xác thực điện tử, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật giao dịch điện tử.

Bộ TTTT chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai trong năm 2020: Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, Hệ thống hỗ trợ thanh toán DVC trực tuyến toàn quốc, Cổng dữ liệu quốc gia, Trung tâm giám sát quốc gia về CPĐT để thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và dịch vụ CPĐT của các cơ quan nhà nước, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tận dụng và kế thừa những hệ thống sẵn có, tránh chồng chéo.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải được nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, xây dựng thành hạ tầng số của CPĐT, Chính phủ số kết nối các hệ thống thông tin, nền tảng dùng chung.

Bộ TTTT nghiên cứu, đề xuất xây dựng nền tảng để người dân, DN có thể thông qua duy nhất một ứng dụng trên thiết bị di động truy cập được mọi dịch vụ CPĐT, phù hợp với định hướng 100% người dân có điện thoại thông minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2020. Đồng thời, Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và cá Bộ, cơ quan liên quan đề xuất chuyển một phần Quỹ Viễn thông công ích (VTCI) cho các dự án nền tảng dùng chung của CPĐT, báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong Quý I năm 2020; ghi bổ sung nội dung CPĐT về an toàn, an ninh mạng vào nội dung chi Quỹ VTCI giai đoạn 2021 – 2025.

Mặt khác, triển khai chương trình truyền thông lâu dài, liên tục với phương thức phù hợp để người dân thấy lợi ích của CPĐT, hướng dẫn biết cách sử dụng, phổ cập kỹ năng cho người dân.

Một số nhiệm vụ khác của các Bộ

Thông báo cũng nêu rõ các nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Trong các nhiệm vụ của VPCP, VPCP sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia về CPĐT chỉ đạo triển khai thêm các nội dung về đô thị thông minh, chuyển đổi số và kinh tế số. Việc này hoàn thành trong tháng 4/2020.

Bộ Công an khẩn trương trình Chính phủ về Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Quý II năm 2020; tập trung đẩy nhanh triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, cơ bản hoàn thành trong năm 2020.

Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật lưu trữ để có quy định về lưu trữ điện tử. Bộ Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa nội dung đào tạo CPĐT vào chương trình đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các dự án nền tảng CPĐT, hướng dẫn trong lập, giao dự toán và báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách, trong đó có chi tiêu cho CPĐT để phục vụ công tác đánh giá.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai CSDL Đất đai quốc gia, hoàn thành các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin đất đai quốc gia (cơ sở hạ tầng, phần mềm nền tảng) trong năm 2020.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ TTTT và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình triển khai xây dựng đô thị thông minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2020.

Theo Lan Phương/ictvietnam.vn
Tin nổi bật