Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Hôm 29/3, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Sau gần hai năm nghiên cứu xây dựng trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia, bộ ngành liên quan và tham khảo tình hình triển khai của quốc tế, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (IPv6 Task Force) đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6. Được chính thức cấp phát từ năm 2004, đến năm 2006 địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 đã được chính thức triển khai rộng khắp trên toàn cầu nhằm thay thế cho nguồn tài nguyên địa chỉ IPv4 đang cạn kiệt.

Theo đó kế hoạch ứng dụng, đưa IPv6 vào các chiến lược phát triển về công nghệ thông tin và mạng Internet quốc gia được triển khai ở nhiều nước. Nhiều nước đã thành lập Uỷ ban thúc đẩy IPv6 (IPv6 Task Force) để đảm nhiệm công tác thúc đẩy triển khai mạnh mẽ địa chỉ IPv6 trong quốc gia mình cũng như phối hợp trên phạm vi quốc tế. Tại Việt Nam, Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia đã được thành lập ngày 06/01/2009 để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Bản kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 đã được ban hành vào đúng thời điểm thế giới chính thức bước vào giai đoạn cạn kiệt địa chỉ IPv4, ngay khi mà những vùng địa chỉ IPv4 cuối cùng vừa mới được tổ chức quản lý địa chỉ quốc tế (IANA) phân bổ cho 5 tổ chức quản lý địa chỉ cấp khu vực (gồm 5 tổ chức đại diện cho 5 châu lục).

Kế hoạch hành động được ban hành với các định hướng, xác định các mục tiêu, lộ trình cụ thể chuyển đổi sang IPv6 của quốc gia là cơ sở để các doanh nghiệp Internet xây dựng kế hoạch chuyển đổi, ứng dụng IPv6 phù hợp với tình hình thực tế và mạng lưới của đơn vị mình. Đồng thời, các cơ sở đào tạo về lĩnh vực CNTT trong nước cũng sẽ có kế hoạch cụ thể lồng ghép nội dung về IPv6 trong các chương trình đào tạo.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các ISP phải nhanh chóng xây dựng, ban hành kế hoạch hành động IPv6 cụ thể của đơn vị mình phù hợp với kế hoạch chung quốc gia, xúc tiến mạnh các hoạt động thử nghiệm, chuyển đổi mạng lưới để từng bước cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6 tới người dùng Internet Việt Nam; các thành viên Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện việc đưa chuyên đề về IPv6 vào trong chương trình đào tạo của các ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin của các trường Đại học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản về IPv6 phục vụ cho công tác chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam.

Tin nổi bật