Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ 4G của Viettel, MobiFone ở Hà Nội

(ICTPress) - Cục Viễn thông, Bộ TT&TT vừa đăng tải các kết quả đo kiểm các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của dịch vụ 4G của Viettel và MobiFone trên trang web của Cục.

Ảnh minh họa (vtc.vn)

Đã có 5 chỉ tiêu được đưa ra trong đo kiểm gồm: Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến; Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ; Thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình; Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi và Tốc độ tải dữ liệu (gồm: tốc độ tải lên/tải xuống và tỷ lệ % số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tải dữ liệu hướng xuống tối thiểu trong vùng lõi).

Theo đó, kết quả đo kiểm của Viettel được thực hiện từ 8/6 - 16/6 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, độ sẵn sàng của mạng vô tuyến và Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ của nhà mạng này là 100%. Thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình là 1,83 giây. Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi là 0,65%. Tốc độ tải xuống trung bình là 34,9 Mbit/s và tải lên là 16,88 Mbit/s.

Trong khi đó, chất lượng kỹ thuật dịch vụ 4G của MobiFone được Cục Viễn thông tiến hành đo kiểm từ 19/7 - 26/7 tại địa bàn Hà Nội cho thấy Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến là 99,98%. Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ là 100%. Thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình 1,69 giây. Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi là 0,74%. Tốc độ tải xuống trung bình của nhà mạng này là 36,91Mbit/s và tải lên là 19,28 Mbit/s.

Tỷ lệ (%) số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tải dữ liệu hướng xuống tối thiểu trong vùng lõi của hai nhà mạng là 100%.

Theo cơ quan quản lý, kết quả đo kiểm này chỉ phản ánh chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật trong vùng lõi của địa bàn trong thời gian đo kiểm. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật được xác định theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BTTTT.

HM

Tin nổi bật