Ra mắt “Danh bạ mã bưu chính quốc gia”

(ICTPress) - Mã bưu chính quốc gia được ban hành tại Quyết định số 2475/QĐ-BTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngTT&TT và chính thức được công bố vào ngày 15/6/2018.

Mã bưu chính quốc gia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực bưu chính và công cuộc phát triển kinh tế của đất nước nói chung; đáp ứng những nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy móc, thiết bị trong việc chia chọn tự động để rút ngắn thời gian xử lý bưu gửi; những đòi hỏi về việc sử dụng chung nguồn tài nguyên Mã bưu chính của các doanh nghiệp trên thị trường và đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân, trong thời gian qua, Nhà xuất bản TT&TT đã phối hợp với Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT khẩn trương triển khai công tác biên tập, xuất bản “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”.

“Danh bạ Mã bưu chính quốc gia” cung cấp đầy đủ, chi tiết Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp năm (05) ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị hành chính tương đương; các điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; cơ quan, đoàn thể của Việt Nam; các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Danh bạ Mã bưu chính quốc gia gồm 552 trang, khổ 21 x 29,5 cm, hiện đang được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.

Minh Anh

Tin nổi bật