VNPost được giao cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

(ICTPress) - Ngày 3/8/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg chỉ định Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) là doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), dịch vụ bưu chính quốc tế.

Quyết định này cũng nêu rõ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam cung ứng các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về bưu chính mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa là thành viên.

Cũng theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp, hướng dẫn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cung ứng dịch vụ BCCI. Bộ TT&TT chịu trách nhiệm hướng dẫn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế; quy định cụ thể về phạm vi, quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam khi tham gia hoạt động trong các tổ chức bưu chính quốc tế.

Thủ tướng cũng quy định Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về duy trì mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ BCCI, cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế và các quy định trong các điều ước quốc tế về bưu chính mà Việt Nam tham gia ký kết; tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Liên minh Bưu chính thế giới (UPU), Liên minh Bưu chính khu vực châu Á Thái Bình Dương (APPU).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2011. Đây là một trong những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Bưu chính đã được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua vào ngày 17/6/2011.

YM

Tin nổi bật