Nên có quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm riêng đối với cán bộ cơ quan báo chí

(ICTPress) - Hiện nay chúng ta chỉ mới có qui định (Điều lệ Hội): có trình độ đại học và làm báo 3 năm trở lên tại các cơ quan báo chí là đủ điều kiện gia nhập Hội Nhà báo còn chúng ta chưa có qui định phóng viên các cơ quan báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí phải là hội viên Hội Nhà báo.

Như vậy là, một mặt chúng ta qui định rất cụ thể, rất rõ ràng và đặt vấn đề rất quan trọng đối với hội viên và tiêu chuẩn vào Hội nhưng tại nơi trực tiếp sử dụng lao động, quản lý cán bộ, viên chức là người làm báo thì không hề có có qui định phải là hội viên Hội Nhà báo mới được làm báo hay phải là hội viên Hội Nhà báo mới được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong các cơ quan báo chí của cơ quan báo chí. Theo tôi nghĩ, vấn đề này cần phải có sự ràng buộc lẫn nhau.

Ví dụ, một trong những nội dung của nhiệm vụ thứ 2 Điều lệ qui định là “Hội tham gia với cơ quan có thẩm quyền thực hiện qui chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; xem xét khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Hội và hội viên phóng viên”. Vấn đề này là đúng và tốt cho công tác Hội, để Hội thể hiện được vị trí, vai trò của mình. Thế nhưng để thực hiện được việc này, về công tác tổ chức cán bộ của Nhà nước phải có qui trình về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ riêng đối với cán bộ cơ quan báo chí và phải có tiêu chuẩn về cán bộ hoạt động báo chí; trong Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật các cơ quan báo chí phải có thành phần Hội Nhà báo. Để thực hiện việc này TƯ Hội phải tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, viên chức các cơ quan báo chí cùng với qui trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cơ quan báo chí, trong đó tổ chức Hội Nhà báo được tham gia ý kiến …

Triều Đương (HNB Cao Bằng)

Báo Nhà báo và Công luận

Tin nổi bật