Lấy ý kiến tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí

(ICTPress) - Hoạt động của tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao phản ánh kịp thời các sự kiện lớn, quan trọng trong đời sống - xã hội… dự kiến được hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với "Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí" ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

Thông tư được dự thảo quy định Nhà nước tiếp tục đầu tư, hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả, hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật, có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, lối sống góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện..., cho các đề tài phản ánh về:

- Lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến cứu nước, di sản văn hóa truyền thống dân tộc.

- Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nông thôn trong thời kỳ mới.

- Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

- Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; dân tộc thiểu số; gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Lý luận phê bình văn học nghệ thuật; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo.

Công tác tác phẩm báo chí chất lượng cao địa phương ưu tiên tập trung vào các đề tài lớn sau dự kiến sẽ được hỗ trợ:

- Xây dựng Đảng; học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc tại địa phương.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững; đời sống văn hóa cơ sở...

- Đời sống của nhân dân tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ở địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển và hải đảo.

- Những gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương...

Dự thảo nêu rõ, hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được hỗ trợ bao gồm: Mua tư liệu, tài liệu cập nhật thông tin mới phục vụ hoạt động sáng tạo; hoạt động thực hiện sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hoạt động công bố, quảng bá tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.

Đối với lĩnh vực báo chí, các hoạt động được hỗ trợ là: Hoạt động của tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao phản ánh kịp thời các sự kiện lớn, quan trọng trong đời sống - xã hội của các địa phương, vùng, miền, đất nước; đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí, các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại và bồi dưỡng tài năng trẻ trong hoạt động nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; các công việc liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; hỗ trợ các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng tác phẩm báo chí chất lượng cao của khu vực, phù hợp với tiêu chí hỗ trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-TTg.

Ngọc Mai

Tin nổi bật