Phê duyệt Quy chế quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Bộ TT&TT

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký Quyết định số 146/QĐ-TTTT ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT.

Theo đó, Cổng là hệ thống thông tin dùng chung cơ bản của Bộ TT&TT có vai trò: Cung cấp, đăng tải thông tin chính thống của Bộ TT&TT trên môi trường mạng Internet; Liên kết các kênh thông tin điện tử, thông tin đa phương tiện của Bộ TT&TT với các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên mạng Internet gửi Bộ TT&TT; Là đầu mối tích hợp duy nhất cho tất cả dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, kết nối thống nhất với Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia) và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cổng có địa chỉ truy cập trên mạng Internet lần lượt là http://mic.gov.vn (tiếng Việt) và http://english.mic.gov.vn (tiếng Anh); được thiết kế gồm 02 thành phần chính, có cấu trúc: Thành phần giao tiếp bên ngoài (Front-end) và Thành phần xử lý bên trong (Back-end).

Bộ trưởng Bộ TT&TT trực tiếp chỉ đạo hoạt động quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng, thành lập Ban Biên tập Cổng để thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, biên tập, cập nhật, đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm quản lý thống nhất cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn vận hành và duy trì hoạt động liên tục, thông suốt của Cổng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là chủ quản cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ hoặc các hệ thống thông tin khác được kết nối, liên thông với Cổng chịu trách nhiệm về thông tin, dịch vụ công trực tuyến do đơn vị mình cung cấp hoặc tích hợp lên Cổng.

Thông tin trên Cổng bao gồm những nội dung quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và các nội dung:

Thông tin các lĩnh vực chuyên ngành: báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; xuất bản, in và phát hành; bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; an toàn thông tin;

Các thông tin chuyên đề: cải cách thủ tục hành chính; hợp tác quốc tế; khoa học - công nghệ; thi đua - khen thưởng; thanh tra, kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng; thông cáo báo chí; thông tin tuyên truyền, phổ biến phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, sáng kiến công nghệ, mô hình phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành; và các chuyên đề tuyên truyền khác phù hợp thực tế từng giai đoạn;

Các thông tin tra cứu: cơ sở dữ liệu Hệ thống văn bản pháp luật; hệ thống thông tin văn bản pháp luật; sản phẩm dịch vụ CNTT trong nước; Hội đồng Giám đốc CNTT; doanh nghiệp, tổ chức, hội, hiệp hội ngành TT&TT và các thông tin phục vụ tra cứu tìm kiếm thông tin trong ngành.

Thông tin được cung cấp trên Cổng được định dạng theo các chuẩn thông dụng quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; Thông tư 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức, cá nhân gửi thông tin lên Cổng có trách nhiệm thực hiện định dạng thông tin theo đúng quy định trước khi gửi tới Ban Biên tập để đăng tải.

Các tổ chức, cá nhân ngành TT&TT ngoài Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin thoả thuận cách thức, nội dung cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị mình lên Cổng.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Quy chế nêu rõ Trung tâm Thông tin có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Bộ TT&TT trên Cổng; Hàng năm tổng hợp, cập nhật danh sách các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 và 4;  Duy trì, cập nhật bảng Dữ liệu đặc tả (Metadata) mô tả nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác của dữ liệu dịch vụ công trực tuyến áp dụng thống nhất trong Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và xây dựng, cập nhật danh sách các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 và 4; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình xây dựng, nâng cấp và duy trì các dịch vụ công trong danh sách, gửi Trung tâm Thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

 Trường hợp các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến tập trung trên nền tảng hạ tầng Cổng, Trung tâm Thông tin có trách nhiệm cung cấp tài khoản đăng nhập thành phần Back-end và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng theo quy định.

Thông tin và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã triển khai tại Cổng thành viên phải được liên kết, tích hợp lên Cổng, các dịch vụ công thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trung tâm Thông tin là đơn vị đầu mối tổ chức tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT, có trách nhiệm: Công bố phương thức, giao diện kết nối và hướng dẫn tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã triển khai tại Cổng thành viên; Bảo đảm Cổng sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện tích hợp và duy trì xác thực, kết nối dữ liệu giữa Cổng và các dịch vụ công được kết nối; Kết nối, tích hợp thông tin dịch vụ công từ Cổng với Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia) và Cổng dịch vụ công quốc gia; Tổ chức đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ công và tổng hợp tiến độ, tình hình xử lý dịch vụ công trực truyến trên Cổng; Thiết lập và duy trì cam kết bảo vệ tính riêng tư, chế độ tìm kiếm nâng cao, kết nối bảo mật; quản lý biểu mẫu điện tử, thống kê, thông báo, nhắn tin, cảnh báo qua tin nhắn; sử dụng các kênh truyền riêng, được mã hóa để bảo mật thông tin và dữ liệu truyền dẫn giữa các Cổng thông tin điện tử.

Các cơ quan, đơn vị chủ động các giải pháp để bổ sung, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi cung cấp của mình; phối hợp với Trung tâm Thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã triển khai lên Cổng, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến từ Cổng với Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia) và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Minh Anh

Tin nổi bật