Đề xuất 4 nhóm nhiệm vụ chính của Cơ quan chuyên trách CNTT cấp Bộ

(ICTPress) - Bộ TT&TT đã tổ chức xây dựng dự thảo Đề án “Mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, Cơ quan ngang Bộ” và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp Hội đồng Giám đốc CNTT trong CQNN khối cơ quan Trung ương năm 2017 được Bộ TT&TT và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức ngày 31/5/2017 tại Hà Nội, Thường trực của Hội đồng, Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT đã thông tin về Đề án.

Phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT trong CQNN khối cơ quan Trung ương năm 2017

Tại cuộc họp Hội đồng Giám đốc CNTT trong CQNN khối cơ quan Trung ương ngày 8/6/2016, các thành viên Hội đồng đã nêu ra các vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, ngành và đề nghị Bộ TT&TT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động cho các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB trong giai đoạn tới. Ngay sau cuộc họp, Bộ TT&TT đã xây dựng mẫu phiếu và có văn bản số 2234/BTTTT-THH ngày 4/7/2016 gửi các Bộ, CQNB Bộ khảo sát về hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT.

Căn cứ thông tin khảo sát và phân tích các thực trạng, chỉ ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các đơn vị chuyên trách CNTT, Bộ TT&TT đã tổ chức xây dựng dự thảo Đề án “Mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB” và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa cho biết Đề án đề xuất thống nhất chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB. Cụ thể, các Bộ, CQNB xây dựng chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động ứng dụng CNTT và quản lý ATTT mạng của đơn vị chuyên trách CNTT phù hợp với quy định của Luật CNTT, Luật ATTT mạng và chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chính:

Nhóm nhiệm vụ 1: Xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về ứng dụng CNTT và các văn bản hướng dẫn về ứng dụng CNTT trong ngành, lĩnh vực.

Nhóm nhiệm vụ 2: Thống nhất tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành, lĩnh vực, xây dựng CPĐT.

Nhóm nhiệm vụ 3: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định trong hoạt động ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ, CQNB.

Nhóm nhiệm vụ 4: Bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng trong hoạt động của Bộ, CQNB (trừ trường hợp Bộ, CQNB đã thành lập đơn vị chuyên trách riêng về ATTT mạng).

Cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB cũng có các nhiệm vụ khác ngoài các chức năng, nhiệm vụ chính nêu trên cho đơn vị chuyên trách CNTT phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề án cũng đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB và cơ chế tài chính. Theo đó, nguồn tài chính tại các đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ, CQNB tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghhiệp gồm: Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi cho các hoạt động theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thực hiện các nhiệm vụ quản lý hoạt động ứng dụng CNTT và quản lý ATTT.

Theo ông Lê Quốc Hưng, Cục Tin học hóa, Ngày 27/4/2017, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, CQNB” (Tờ trình 17/Tr-BTTTT). Các Bộ, CQNB căn cứ điều kiện cụ thể của mình để đề xuất tổ chức đơn vị chuyên trách CNTT theo mô hình cấp Cục theo giai đoạn tiếp theo.

Cũng tại cuộc họp, ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã đánh giá cao nội dung, tính quan trọng của Đề án và cho biết UBDT đã nhiều năm mong muốn Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban dân tộc trở thành đơn vị cấp Cục. Tuy nhiên có những lo ngại sẽ tăng biên chế và chưa có văn bản hướng dẫn nào. Tới đây, Ủy ban sẽ có công văn gửi Bộ TT&TT về nội dung này để đề nghị Bộ TT&TT hướng dẫn thêm về chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách CNTT và cần phải thống nhất mô hình ở các Bộ, CQNB.

Thứ trưởng Phan Văn Hùng cũng cho rằng việc ứng dụng CNTT phải được tất cả các đơn vị thuộc Bộ, CQNB quan tâm, thực hiện chứ phải mỗi cơ quan chuyên trách CNTT.

Đại diện cơ quan chuyên trách CNTT của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết các Bộ ngành hiện nay rất quan tâm đến việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, qua đó nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Các Bộ có Cục CNTT thì hoạt động ứng dụng CNTT được đẩy mạnh, nhưng Trung tâm CNTT ở các Bộ, CQNB thường được phân công chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Giải quyết được mô hình sẽ thúc đẩy ứng dụng CNTT mạnh mẽ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng cho biết Đề án hướng tới trong cơ quan chuyên trách CNTT phải có bộ phận cứng quản lý ứng dụng CNTT, ATTT.

Thứ trưởng đề nghị các Trung tâm Thông tin hiện nay ở các Bộ ngành cần tham mưu để Bộ trưởng các Bộ, CQNB quan tâm chức năng nhiệm vụ của Trung tâm,. Bộ TT&TT sẽ có văn bản hướng dẫn hỗ trợ. Bên cạnh đó, Giám đốc CNTT các Bộ, CQNB cần quan tâm đến các văn bản về ATTT, thực hiện các nội dung ATTT kịp thời trao đổi Cục ATTT, VNCERT (Bộ TT&TT) và sẵn sàng phối hợp để triển khai các hoạt động ATTT hiệu quả. Cục ATTT, VNCERT cũng tập trung đào tạo cho cán bộ chuyên trách CNTT, tạo điều kiện để các cán bộ tham gia các hội thảo, chương trình diễn tập ATTT để triển khai hiệu quả nhất.

HM

Tin nổi bật